ARRANGØRS NAVN: NMK Elverum

2. BESKRIVELSE:
Romjulsrally  er et nasjonalt minirally bestående av 6 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass på Starmoen Motorsenter. Løpet er 118 km totalt, hvorav 74 km er fordelt på 6 spesialstrekninger. (3 SS som benyttes 2 ganger)
NB. Løpet inngår IKKE i NMKs rallycuper for førere og kartlesere

3. ISR/NSR:
Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale sportsreglement (ISR), det nasjonale sportsreglement (NSR), rallyreglementet samt disse tilleggsreglene. Tilleggsreglene offentlgigjøres 3.november 2008.

4. ARRANGØRLISENS: ARRA 08.03227

5. SPORTSKOMITÉ:
Privat Mobil
: Børger Brænd
: Kjell Ole Mellum
: Roger Engen
: Kjetil Grøtting
: Frode Syversen
: Øystein Eriksen
ADRESSE:
Romjulsrally 2008
c/o Børger Brænd
Lykkjegutua
2415 Heradsbygd

7. ULYKKESKOMMISJON:
Iht. § 216 pkt. C.

Politiet: Vakthavende
NBF`s sikkerhetskontollant: Bjørn Solbergseter
Arrangør: Løpsledelsen

8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN:
Tid: Søndag 28. desember 2008
Sted: Starmoen Motorsenter, Starmoen
Telefon: +47 47454717

9. DETALJERT BESKRIVELSE:
Transport: 44 km
SS: 74 km
Totalt: 118 km
Underlag: Snø og is

Start: Starmoen Motorsenter.
Søndag 28. desember 2008 med start første bil kl. 10.00
Mål: Starmoen Motorsenter.
Her vil løpets offisielle oppsalgstavle være.

KLASSEINNDELING / STARTREKKEFØLGE
Klasseinndeling ifølge Bilsportboken § 418.
Startrekkefølge ifølge Bilsportboken § 421. Debutanter og juniorer til slutt. Det benyttes flytende start.
Mellom internasjonale klasser og 1. bil i nasjonale klasser er startintervallet minimum 5 minutter gjennom hele løpet.

TIDSSKJEMA
Registrering gjennomkjøring:
Lørdag 27. desember kl 12.00 – kl 16.00
Stamoen Motorsenter; Registrering, utlevering av noter og papirer til gjennomkjøring.

Teknisk kontroll:
Lørdag 27. desember kl 16.00 – kl 19.00

Innsjekk:
Lørdag 27. desember kl 15.30 – kl 19.00

GJENNOMKJØRING
Arrangøren av Romjulsrally 2008 stiller noter produsert av Bruno Berglund til disposisjon. Disse skal anvendes i flg. produsentens betingelser. Deltaker tillates å endre arrangørnotene og/eller skrive egne noter under gjennomkjøringen, og benytte disse under løpet.
Alle som skal lage egne noter eller kjøre igjennom arrangørnoter må melde seg på til arrangøren, alle biler som skal brukes til gjennomkjøring skal være registrert hos arrangør med reg.nr, samt merket med de kjennemerker som arrangør pålegger.
Ved gjennomkjøring tillates ikke løpsbil (bil som har fått utstedet lisens).

Og det skal kun benyttes dekk godkjent etter veitrafikkloven. Bilen skal være merket iht. arrangørens anvisninger.
Det blir gjennomkjøring av alle prøvene i tidsrommet kl. 12.00 – 16.00 lørdag 27/12. Deltakerne tillates maks 2 gjennomkjøringer pr. etappe, og kun i løpets kjøreretning.

SS 1 og SS 4, SS 2 og SS 5, samt SS 3 og SS 6 er identiske, og det tillates kun 2 gjennom-kjøringer til sammen på disse.
Under gjennomkjøringen tillates deltakere kun fra et lag pr bil.
Maks hastighet på spesialstrekningene er satt til 50 km/t.
På transportetapper o.l. gjelder veitrafikkloven.
Det vil være vakter som overvåker etappene. Vaktene vil ha status som faktadommere. Rapport om ureglementert kjøring vil kunne medføre startnekt.

Organisering av gjennomkjøringen vil bli beskrevet i startbekreftelsen.
Gebyr for notekontrol og bompenger er inkl. i startkontingenten.
Startkontingent skal være innbetalt før utlevering av noter og roadbok.

Husk at andre myke trafikkanter ferdes på veiene når gjennomkjøringen foregår. Det er derfor særdeles viktig å ferdes hensynsfullt, slik at vi kan opprettholde vårt gode forhold til grunneiere, oppsittere, myndigheter og andre berørte parter.
Etter at tilleggsreglene er offentliggjort er det fram til fredag 27. desember kl. 12.00 forbudt for deltakerne å ferdes på fartsetappene. Brudd mot dette kan medføre startnektelse.
Se § 427.

HENVENDELSER
Eventuelle henvendelser fra deltakerne kan rettes til løpsleder Børger Brænd, tlf. +47 474 54 717. Telefaks fram til lørdag 27.desember: +47 62 41 34 33

AVLYSNING
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse løpet ved vær og føreforhold som tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre løpet, og ved færre deltager enn 60.

ØVRIG INFORMASJON
Deltagere er selv ansvarlig for å rekvirere og koste bilberging.
Telefonnr.til berging kommer i startbekreftelsen
Ingen servicebiler ol. slipper inn på SS under løpet.
Deltagerbiler som trenger taueassistanse blir transportert til nærmeste offentlige veg.

10. ANMELDELSE:
Anmeldelse til Romjulsrally 2008 må være skriftlig på arrangørens eller NBFs anmeldelsesskjema på faks eller via internett www.romjulsrally.no, og være arrangøren i hende senest torsdag 10. desember. kl. 24.00. Anmeldelsen er bindende etter Bilsportboken 2008 reglementet. Se NSR §34 (rosa sider i Bilsportboken).
MERK: Anmeldelse på Internett eller telefaks. (Med din påmelding godtar du at navn på fører, kartleser og eventuell anmelder blir publisert på internett.)
Frist for etteranmeldelse er 18.12.2008 kl. 16.00.

Startkontingent SKAL være betalt innen 20 desember på konto 1822 10 85821. (Se NSR §35.) dette i notatfeltet på påmeldingen.
Husk: Bring med kvittering på betalt kontingent! Betaling av startkontingent ved innsjekk aksepteres ikke.
Avbud må meldes skriftlig til arrangøren. Melding på telefaks godtas.

Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. Dette gjøres på påmeldingsskjemaet.
Ved godkjent avmelding vil innbetalt startkontingent bli tilbakebetalt.

Avmelding før 20. desember kl. 24.00, full tilbakebetaling av startkontingent.

Ved avmelding etter denne dato tilbakebetales startkontingent minus 500 kr i administrasjonsgebyr.
Frikjøp reklame kr. 5800

KONTINGENTER:
Startavgift inkl. gjennomkjøring Kr. 2900
Startavgift for lag fra NMK Elverum Kr. 1500
Noter Kr. 300
Ekstra servicebil Kr. 500
Etteranmelding Kr. 500

11. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE:
Dato: 28. desember 2008
Tid teknisk: 27.12. kl 16:00 – 19:00,
Tid innsjekk: 27.12. kl. 16:30 – 19:00
Starttid 1. bil: kl. 10.00
Startmåte: Det benyttes flytende start.

12. LISENSER:
Både fører og kartleser må ha gyldig norsk lisens, eller lisens fra et EU-land for rally i 2008/2009. Lisensen er gyldig sammen med gyldig medlemskap i en motororganisasjon tilsluttet NBF. Deltakere med EU-lisens må ha starttillatelse fra eget ASN.
Deltagerne plikter å ha med seg alle nødvendige papirer, samt bilens homologeringspapirer.

13. TEKNISK KONTROLL:
Teknisk sjef: Kjetil Grøtting
Lørdag 27. desember kl 16:00 – kl 19:00, Elverum Tekniske verksted

Fører må medbringe bilens homologeringspapirer til teknisk kontroll, og papirene må medbringes under hele løpet. Startnummer utleveres ved innsjekk FØR teknisk kontroll og skal være satt på før teknisk kontroll. Lisenser og medlemskort må medbringes teknisk kontroll/innsjekk. Kontroll av førerkort vil bli foretatt på start løpsdagen. Deltakere som ikke møter til fastsatt tid kan nektes start.

14. NOTER/KJØREBOK:
Utleveres ved innsjekk
Notene er produsert av Bruno Berglund.
Angi ved påmelding hvilken notetype som ønskes: norske beskrivende, norsk tallsystem, svenske beskrivende, svensk tallsystem, engelsk beskrivende, engelsk tall. Ferdsel på spesialstrekninger, se § 427. Brudd på disse vil medføre startnekt.
Det er åpnet for gjennomkjøring. (se Gjennomkjøring)
Det er gitt dispensasjon slik at “Engelsk” pilsystem vil bli benyttet.
Kjørebok utleveres mot fremvisning av kvittering for betalt startavgift ved registrering for gjennomkjøring.

15. SERVICE:
Det opprettes en serviceplass på Starmoen Motorsenter hvor KUN
servicebiler som er registrert av arrangøren slipper inn på serviceplassen.
Dette adgangstegn vil bli utlevert på innsjekk.
Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. Dette gjøres på påmeldingsskjemaet. For øvrig gjelder bestemmelsene i Rallyreglementet § 411 og § 432.

BENSINFYLLING:
Det opprettes en egen bensinfyllingsplass.
Tid bensinfylling er lagt inn i transport til TK 4A.

16. REGULERINGSPAUSER:
Det er regulering før service, etter SS 3 TK 3C.

17. PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID:
PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID:
Makstid på spesialstrekningene vil være angitt i kjøreboken og i løpets tidbok.
Respittid på transport mellom 2 tidskontroller er maks. 15 minutter.
Respittiden for hele løpet er 30 minutter (ref. §§ 409 og 410).
Makstid på SS 1 og 4 kan etter vurdering av løpets jury bli endret for kl 20 (ungdomsrally).

18. TIDTAKING:
Tiden tas som angitt i Rallyreglementet § 408 i minutter og sekunder.
Deltakerne skal gjennom løpet benytte tidkort.

19. SIKKERHET/UTSTYR:
Bestemmelsene i Teknisk reglement for rally § 305 om krav til bil må være oppfylt.

DRIVSTOFF
Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel, Maks 100 oktan definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9.

DEKK / FELGER
I.h.t. Teknisk reglement for rally § 305 pkt. G.

PERSONLIG UTSTYR / SIKKERHETSUTSTYR
Fører og kartlesers utrustning må være i henhold til Rallyreglementets § 304, og skal medbringes teknisk kontroll.

FORSIKRINGER
I henhold til NBFs reglement, ref. Bilsportboken 2007 (Bilsportforsikringer).

20. STØYBEGRENSNING:
Ref. § 305 pkt. L.
Det minnes spesielt om bestemmelsene om støybegrensning.

21. RESULTATER:
Resultatlisten offentliggjøres i basen snarest mulig etter målpassering, umiddelbart etter protestfristens utløp

22. PREMIERING:
Det vil være premier til fører og kartleser. ¼ av de startende i hver klasse får premie. Dersom to eller flere deltakere oppnår samme totaltid, blir den best som har beste tid på SS 1, eventuelt SS 2 osv. dersom det er nødvendig for å skille.

Premieutdelingen for Rally Elverum vil være i basen, umiddelbart etter protestfristens utløp dog tidligst kl. 16.00.
Det vil bli premie til totalvinner.

Egen vandrepokal ”Romjulsmester”vil bli satt opp hvor tre napp må til for å vinne denne til odel og eie.
Uavhentede premier ettersendes ikke, og tilfaller arrangøren.

23. ARRANGØRREKLAME:
Arrangøren forbeholder seg rett til reklame i henhold til Reklamebestemmelsene i § 301 pkt. 1. Arrangøren vil benytte startnummer med reklame i tillegg til sifrene. Det tillates ikke frikjøp fra denne reklamen. Eventuell øvrig reklame vil framgå av startprogrammet. Frikjøp fra denne er dobbel startkontingent = 5.800.- (§301).

24. PROTESTER:
I h. t. NSR kapittel 10. Tidsfrister i h.t. § 95 c og d.
Appeller i h.t. NSR kapittel 11.

25. PARC FERMÉ:
Bestemmelsene i NSR § 18 og Rallyreglementet § 413 gjelder.
Parc ferme vil være i depo for gokartbanen.
Parc Ferme åpnes når resultatlisten er endelig, og arrangøren i samarbeid med juryen gir beskjed om åpning.
Deltagere som oppholder seg i Parc Ferme kan utelukkes.

26. KONTAKT:
Løpsleder: Børger Brænd +47 47454717

NMK Elverum ønsker velkommen til en fartsfylt dag